Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.

"Rakjuk le, hangyaszorgalommal, amit
Agyunk az ihlett órákban teremt
S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok. "
   Főoldal 

Könyvtárhasználati szabályzat

***

A könyvtárhasználat feltételei
2011

A látogatók térítésmentesen jogosultak a dokumentumok használatára és az állományfeltáró eszközök helyben használatára.

Beiratkozási díjat kell fizetnie annak, aki a dokumentumokat kölcsönözni kívánja, a számítógépes adatbázisokat használja (kivéve azokat, amelyek a könyvtár állományáról tájékoztatnak), szakirodalmi tájékoztatást, irodalomkutatást kér.

A felnőttek a Bartók Béla téri épületben, a 14 éven aluliak a gyermekrészlegben (Oskola u. 7.) iratkozhatnak be. Tanulók és önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében jótálló nyilatkozatára is szükség van.

Kölcsönzési határidő és elvihető darabszám a különböző dokumentumtípusoknál:

 • könyv: egy alkalommal 8 db, kölcsönzési határidő: 4 hét

 • hanglemez: egy alkalommal 6 db, kölcsönzési határidő: 4 hét

 • hangkazetta: egy alkalommal 6 db, kölcsönzési határidő: 4 hét

 • videokazetta: egy alkalommal 4 db, kölcsönzési határidő:1 hét

 • zenei CD: egy alkalommal 3 db,  kölcsönzési határidő: 1 hét

 • CD-ROM: egy alkalommal 3 db,  kölcsönzési határidő: 1 hét

 

Beiratkozási díjak egy évre

 Munkaviszonyban állóknak, egyéb önálló keresettel rendelkezőknek 2000,- Ft
 Érvényes diákigazolvánnyal rendelkező tanulóknak, hallgatóknak 1000,- Ft
 Gyeden, gyesen lévőknek, nyugdíjasoknak, munkanélkülieknek 1000,- Ft
 16 éven aluliaknak, 70 éven felülieknek, közgyűjteményi és közművelődési dolgozóknak ingyenes

 

A Pedagógiai fiókkönyvtár tagjai a VMMK-ba való beiratkozásukkor az olvasójegy bemutatása esetén kedvezményben részesülnek. részletek>>>

 

Késedelmi díjak

 Könyvek, hanglemezek, kották után dokumentumonként 10,- Ft/nap
 Videokazetták, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-k után dokumentumonként 50,- Ft/nap
 I., II., III. felszólítás 200,- Ft/ felszólítás
 Tértivevény I., II. 1000,- Ft/ tértivevény
 Egyéb:
 Elveszett olvasójegy pótlása 200,- Ft
 Elveszett dokumentum pótlásának külön eljárási díja 1000,- Ft
 Ideiglenes olvasójegy az olvasóterem és a számítógépes részleg egyszeri használatához 100,- Ft

  Elveszett dokumentum esetén elsősorban a dokumentum egy másik, ugyanazon kiadású példányát kell az olvasónak beszereznie, ha ez nem sikerül, a könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékét kéri, amely a dokumentum eredeti árának többszöröse is lehet.

Szolgáltatási díjak

Előjegyzés: dokumentumonként 100,- Ft

Irodalomkutatás: bibliográfiai tételenként 15,- Ft, legkevesebb 300,- Ft

Hangmásolás: kizárólag szerkesztett műsorok esetén 10,- Ft/perc

Fénymásolás:

 • A/4 fekete-fehér 20,- Ft/oldal
 • A/3 fekete-fehér 40,- Ft/oldal

 

Digitális fényképezés (saját géppel):

 • napijegy   500,- Ft
 • képkockánként    50,- Ft/kép

 

Számítógépes szolgáltatások:

 • Számítógép-használati díj
      (a helyi adatbázisok, CD-ROM-ok és a TextLib munkaállomások használatának kivételével)
             minden megkezdett félóra  100,- Ft

 • mágneslemez  120,- Ft/db

 • CD-ROM 200,- Ft/db

 • Újraírható CD-ROM 400,- Ft/db

 • DVD 300,- Ft/db

 • Újraírható DVD 400,- Ft/db

 • Szkennelés 100,- Ft/oldal

 

Nyomtatás díja:

 • A/4 fekete-fehér szöveg 30,- Ft/oldal

 • A/4 fekete-fehér kép 60,- Ft/oldal

 • A/4 fekete-fehér kép 50 %-nál kisebb felületen 40,- Ft/oldal

 • A/4 színes szöveg vagy kép 200,- Ft/oldal

 • A/4 színes szöveg vagy kép 50%-nál kisebb felületen 100,- Ft/oldal

 

Könyvtárközi kölcsönzés:

A kért dokumentumok visszaküldésének költsége: 1000,- Ft/dokumentum

 

 

Kötészeti díjak

 • Könyvkötés A/5 méretben 2000,- Ft/db

 • Könyvkötés A/4 méretben 2900,- Ft/db

 • Folyóirat kötése B/3 méretben ragasztva 3500,- Ft/db

 • Folyóirat kötése B/3 méretben fűzve 5900,- Ft/db

 • Szakdolgozat kötése 2500,-  Ft/db

 • Kartonborítás 1125,- Ft/db

 • Spirálozás 450,- Ft/db

 • Egyedi spirálfűzés az alapdíj felett 625,- Ft/db

 

oldalt tetejére

A könyvtárhasználat feltételei

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
könyvtárhasználati szabályzata

I. A könyvtárhasználat feltételei

1. A könyvtár szolgáltatásait minden érdeklődő - magyar és külföldi - állampolgár igénybe veheti, aki személyazonosságát hitelt érdemlően igazolja, a könyvtárhasználati szabályokat elfogadja, és betartásukra a belépési nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal.

2. A könyvtárhasználók beiratkozási díj fizetése nélkül jogosultak a dokumentumok helyben használatára, az állományfeltáró eszközök használatára, a könyvtárról és a könyvtári rendszerről tájékoztató információkra, a fénymásolás és a számítógépes szolgáltatások igénybevételére. A könyvtár további szolgáltatásaiért beiratkozási díjat kell fizetni.

3. A könyvtárhasználónak - a vonatkozó törvény szerint - a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. (Mindemellett kérjük beiratkozó olvasóinkat, hogy - statisztikai, könyvtárhasználati elemzések érdekében - önként szíveskedjenek közölni munkahelyük nevét, címét és foglalkozásukat is.)

4. A könyvtárhasználóról felvett adatok kizárólag nyilvántartások, statisztikák, valamint könyvtári elemzések készítésére használhatók fel. Nyilvánosságra nem hozhatók, harmadik félnek nem adhatók ki az adatközlő írásos beleegyezése nélkül.

5. A könyvtárhasználó adatainak megváltozását köteles bejelenteni. Amennyiben állandó és ideiglenes lakása is van, meg kell neveznie levelezési címét. A változások közlésének elmulasztásából eredő költség a könyvtárhasználót terheli.

6. A beiratkozás egy évre szól. Nem kell beiratkozási díjat fizetniük a 16 éven aluliaknak, a közgyűjteményi és közművelődési dolgozóknak, valamint a 70 éven felülieknek. Az olvasójegy másnak át nem adható, az esetleges visszaélésekből adódó károkért a tulajdonosuk felel. Elvesztését be kell jelenteni, az olvasójegy pótlása térítésköteles. Ideiglenes olvasójegyet - kizárólag az olvasóterem használatára - csak az érvényes könyvtári tagsággal rendelkező olvasó igényelhet.

7. A könyvtár az önálló jövedelemmel nem rendelkezőktől kezes kötelezettségvállalását kérheti, aki jótállási nyilatkozat aláírásával vállalja a beiratkozóval szembeni könyvtári követelések teljesítését, ha azokat a beiratkozó nem teljesíti. Nem szükséges jótálló a 2. pontban felsorolt szolgáltatások igénybevételéhez. Főiskolai és egyetemi hallgatók első alkalommal nyilatkozat nélkül is kölcsönözhetnek. A jótálló adatainak változását is be kell jelenteni. A jótállás visszavonásig érvényes, illetve megszűnik, amikor a beiratkozó önálló jövedelemmel rendelkezik és azt bejelenti.

8. A ruhatár igénybevétele kötelező. Mint statisztikai és ellenőrző pontot érkezéskor és távozáskor mindig fel kell keresni. Az olvasói térbe kizárólag a jegyzeteléshez szükséges eszközöket és a személyes iratokat, értékeket tartalmazó kisméretű táskát lehet bevinni.

II. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének módja

9. A főbb szolgáltatások a következők:

a./ Könyvtári dokumentumok helyben használata, meghatározott részének kölcsönzése.

b./ Dokumentumok előjegyzése.

c./ Könyvtárközi kölcsönzés.

d./ Felvilágosítás, könyvajánlás, tájékoztatás.

e./ Másolat készítése.

f./ Irodalomkutatás (bibliográfiák, irodalomjegyzékek stb.) készítése.

g./ Számítógépes szolgáltatások.

10. Az érvényes olvasójeggyel rendelkezők egyidejűleg maximum 8 könyvet, 6 hanglemezt, 6 hangkazettát, 4 kottát, 3 hangzó CD-t, 3 CD-ROM-ot, 1 DVD-t és 4 videokazettát kölcsönözhetnek.

11. A könyvek, hanglemezek, hangkazetták és kották kölcsönzési határideje 4 hét (a kölcsönzési idő két alkalommal meghosszabbítható). A CD-ROM-ok, hangzó CD-k, DVD-k, videokazetták kölcsönzési határideje 1 hét (a kölcsönzési idő egy alkalommal meghosszabbítható). A hosszabbítás történhet személyesen, telefonon és e-mailben is. Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő a harmadik felszólítás kiküldése után, vagy ha a dokumentumra előjegyzés van. A kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni, és meg kell téríteni a felszólítások kiküldésének költségét is.

12. Késedelem esetén a könyvtár felszólítást küld. Eredménytelen első felszólítás esetén a könyvtár 1 héten elteltével második, majd újabb 1 hét után harmadik felszólítást küld. Amennyiben a harmadik felszólítás is eredménytelen, a könyvtár 30 napon belül 2 tértivevényes felszólítást küld, feltüntetve a dokumentumok gyűjteményi értékét és az addigi összes tartozást. Ha a könyvtárhasználó tartozását ezek után sem rendezi, a könyvtár követelését polgári peres eljárás során érvényesíti, illetve végrehajtási eljárás megindítását kéri. A postai és végrehajtási költségek a kölcsönzőt terhelik. Önálló keresettel nem rendelkezők esetében a tértivevényes felszólítást a jótálló kapja és a végrehajtást is vele szemben indítja meg a könyvtár. A tartozás rendezéséig a könyvtárhasználó újabb dokumentumot nem kölcsönözhet.

13. A könyvtárhasználó köteles a könyvtár dokumentumainak épségére vigyázni. Amennyiben megrongálja vagy elveszti azokat, a könyvtár a dokumentum gyűjteményi értékének megtérítését kéri.

14. Kérjük a könyvtárhasználókat, hogy ügyeljenek a csendre, biztosítva a nyugodt olvasást, tanulást. Azokat, akik közösségellenes magatartásukkal zavarják a könyvtár rendjét, a könyvtári munkát, valamint szándékosan kárt okoznak a gyűjteményben (vagy arra kísérletet tesznek), az intézmény kizárhatja használói köréből. Ittas személy az intézményben nem tartózkodhat.

15. A könyvtárhasználó jogosult - szóban, vagy írásban - a könyvtár szolgáltatásaival összefüggő kérdésekben észrevételt, javaslatot tenni. Az Olvasói vélemények füzetbe írt feljegyzésekre az intézmény köteles 8 napon belül írásban válaszolni. A könyvtárhasználó kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

III. A térítéses szolgáltatásokat, könyvtárhasználati díjakat a mellékelt táblázat tartalmazza. (Könyvtárhasználat feltételei)

Székesfehérvár, 2011. május

Magony Imre
 igazgató   

oldalt tetejére